AERODROMI

Lučko

Položaj: 11km sjeverozapadno od Zagreba
Geografske koordinate: 45°46´04" N, 15°51´08"E
Nadmorska visina: 123m (404ft)
Magnetska deklinacija: 1°E (1990.)
Godišnja promjena deklinacije: +3´
PSS: travnata, 850x30
Pravac: 10-28
Freq: 124.5
Operator:
Aeroklub "Zagreb"
Jurišićeva 5/1, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 48 13 567, +385 (0)1 48 13 565
www.aeroklub-zagreb.hr 


Sinj

Položaj: 37 km sjevernoistočno od grada Splita, a od grada Sinja udaljen oko 3 km.
Aerodom je travnate površine, te dužine 1350 m, a širina od 250 - 500 m.
Pogodan je za sve zrakoplovne djelatnosti, te za smještaj ljudi i sredstava.
Geografske koordinate: 43°41´54" N, 16°40´13"E
Nadmorska visina: 296m (970ft)
Referentna tempertura: 30°C
Pravac protezanja USS: 080-260
Freq: 123.50 MHz
Operator: Aeroklub "Sinj" A. Stepinca 2, p.p. 70, 21230 Sinj
Tel: +385 (0)21 824 818
Kontakt: Tonći Panza


Bjelovar

Smješteno je uz prigradsko naselje Brezovac, 3 kilometra južno od centra grada Bjelovara.
Geografske koordinate:45°51´10" N,16°50´19"E
Nadmorska visina: 132m
Pravac protezanja USS 02-20
Osnovna uzletno sletna staza je tvrde travnate podloge, sa drenažom dužine 900m i širine 25m.
Pretpolja 50 + 50 m
Bočni pojas širine 15 + 15 metara
Operator:
Zrakoplovni klub "Bjelovar"
Sportska ulica bb, Brezovac, 43000 Bjelovar
Tel: +385 (0)43 885 222
Gsm:+385 (0)98 1887 750,+385 (0)98 239 155
www.zkbjelovar.com 


Osijek

Položaj: 3 km SW od Osijeka
Nadmorska visina / referentna temperatura: 91m (299ft) / 27°C
Koordinate LDOC (sredina piste): N 45 32.539'; E 018 38.050'
Frekvencije: Osijek TWR: 118.80 MHz (LDOS); Osijek APP: 118.80 MHz (LDOS)
Aerodrom Osijek/Čepin (LDOC) nalazi se unutar CTR-a Osijek/Klisa pa se za sva odobrenja potrebno obratiti na frekvenciju 118.80 (Osijek Toranj). Za informacije o letenju unutar CTR-a Osijek/Klisa i planove leta obratite se u ARO ured na telefon +385 (0)31 599 200
Operator:
Aeroklub "Osijek"
Križanićev trg 1, 31000 Osijek
Tel: +385 (0)31 208 262, + 385 (0)31 297 276
Gsm: +385 (0)98 252 344
www.ak-osijek.hr 


Grobnik

Položaj: 8km od Rijeke
Geografske koordinate: 45°22´40" N, 14°30´30"E
Nadmorska visina: 300m
Duljina piste: 1600m
Freq: Grobnik info (123.50MHz) i Rijeka APP (119.00MHz)
Operator:
Padobranski klub "Krila Kvarnera"
Verdieva 11, 51000 Rijeka
Tel: +385 (0)51 250 845
www.padobranstvo.hr 


Jelas

Aerodrom Jelas namijenjeno je za obavljanje zrakoplovno-sportskih aktivnosti članova sekcija Aerokluba Brod, otpremu i opsluživanje sportskih zrakoplova u povremenom zračnom prometu u svrhu osposobljavanja i trenažnog letenja (operacija zrakoplovima i zrakoplovnim osobljem).
Aerodrom Jelas nalazi se smješteno na udaljenosti 2.0 km zapadno od centra grada Slavonskog Broda, 1 km južno od pruge Zagreb - Slav. Brod - Tovartnik i 800 m od državne granice s BiH na nadmorskoj visini od 88 m.
Površine je 60500 m2, bez vertikalnih prepreka u prilaznoj i prijelaznoj ravnini. Manevarska površine i USS-a je travnata podloga.
Travnata podloga se po potrebi najmanje 4 puta tijekom kalendarske godine kosi, ravna i valja (uređuje građevinskim strojevima), tako da je najveći dio godine suha i operativna.
USS-a je dužine 1050 m sa širinom 50 m i zaštitnim pojasevima 12 m s lijeve i desne strane USS-e. Prometna površina za voženje aerodroma sastoji se od rulne staze širine 20 m i zaštitnih pojaseva (predpolje ispred praga 07 dužine 50 m i predpolje 120 m ispred praga 25.
ATZ aerodroma je zračni prostor unutar kružnice polumjera 2.5 NM sa središtem u referentnoj točki ARP i vertikalnih granica GND do 1300 ft AMSL ili GND DO 1000 ft AGL. Iz ATZ se izuzima zračni prostor određen državnom granicom.
GPS koordinate (ARP): 45°09´21" N, 17°59´13"E
Nadmorska visina ARP-a: 88m
Pravac protezanja USS: 070-250
Frekvencije: 123.50 MHz; pozivni znak, Aerodrom Jelas
Operator:
Aeroklub "Brod"
p.p. 113, 35000 Slavonski Brod
Tel: +385 (0)35 250 262
Gsm: +385 (0)98 612 037
www.ak-brod.hr 


Vinkovci

Indikator položaja aerodroma (ICAO); LDOV
Koordinate aerodromske referentne točke:N 45 15 06,68;E 018 45 35,65
ATZ ; Radijus 2,5 NM od ARP-a u visini 1000 ft / AGL
Dužina i smijer USS-a:808m X 30m (04-22) trava
Nadmorska visina i referentna temperatura:83,2 m(273 ft)/20°C
Smijer i udaljenost od grada: 5 km jugozapadno od centra grada Vinkovci
Odobrena vrsta zračnog prometa ; VFR
Vinkovci informacije, radio- frekv. VHF ; 123,500 MHz / (AM)
Operator:
Zrakoplovni klub "Vrabac" - Vinkovci
Sopot bb, 32100 Vinkovci
Tel: +385 (0)32 356 922
Gsm: +385 (0)95 2000 000
e-mail: vrabac@tele2.hr


Vrsar

Indikator položaja aerodroma (ICAO); LDPV
Koordinate aerodromske referentne točke ; N 45 08 30,12; E 013 37 49,73
Nadmorska visina ; 43 m ( 139 ft 27 stup)
Mag. VAR /godišnja promjena/ 3 stup E (2012)
RWY asph 700 x 18 m/ 18 - 36 / mtow 5700 kg
Smjer i udaljenost od grada ; 120° 2 km istočno od Vrasara
Odobrena vrsta zračnog prometa ; VFR
Vrsar radio, radio- frekv. VHF ; 126,650 MHz / (AM)
Operator:
Aeroklub "Vrsar" - Vrsar
St. Crljenka 5, 52450 Vrsar
Tel: +385 (0)52 441 144
Fax: +385 (0)52 441 354
e-mail: aeroklubvrsar@gmail.com


Vukovar - Borovo Naselje

Zračno pristanište "Vukovar-Borovo Naselje" nalazi se 4 km sjeverozapadno od centra grada Vukovara, na nadmorskoj visini 88,11m (ARP), smješteno je neposredno uz rijeku Dunav, a omeđeno rubom vukovarske četvrti Borovo Naselje sa južne strane, prugom Vukovar-Dalj sa istočne strane, rubom mjesta Borovo sa sjeverne strane i cestom Vukovar-Dalj sa zapadne strane.
Manevarska površina zračnog pristaništa je travnata, koja se održava košenjem, valjanjem i ravnanjem, a cijeli teren je dreniran, tako da na istom ne leži voda i za najvećih oborina, pa je najveći dio godine upotrebljiv za korištenje.
Na zračnom pristaništu "Vukovar-Borovo Naselje" dozvoljeno je letenje u VMC uvjetima, a primjenjuju se meteorološki minimumi;
- za VFR letove prema Pravilniku o letenju zrakoplova ("Narodne novine", br. 75/06), članak 53. Dodatak 6., za klasu zračnog prostora "G" (1500 m horizontalna vidljivost, stalna vidljivost površine, ulazak u oblake nije dozvoljen).
Zona aerodromskog prometa (ATZ) je zračni prostor unutar kruga R= 2.5 NM sa središtem u referentnoj točci zračnog pristaništa do visine 1000 ft AGL (above ground level)
Letenje u zoni aerodromskog prometa zračnog pristaništa "Vukovar-Borovo Naselje", letenje izvan zone aerodromskog prometa, te letenje u kontroliranom zračnom prostoru obavlja se u skladu s člankom 81. Pravilnika o letenju zrakoplova. Obveza pilota je da bude upoznat s važećim NOTAM-om prije nego započne let u skladu s člankom 6., a u svezi članka 4. i 5. Pravilnika o letenju zrakoplova. Budući se zračno pristanište "Vukovar-Borovo Naselje" nalazi u klasi "G" zračnog prostora radio veza nije obvezna. Na zračnom pristaništu "Vukovar-Borovo Naselje" nije predviđeno pružanje aerodromskih letnih informacija, već je obveza pilota postupanje u skladu s člankom 39. Pravilnika o letenju zrakoplova. Za dolazak/odlazak zrakoplova na/sa zračnog pristaništa "Vukovar-Borovo Naselje" potrebna je najava 24 sata ranije odgovornoj osobi operatora, na broj telefona 023/422 555, te dobivanje odobrenja od istog za prihvaćanje.
USS je dobro uočljiva, ravna travnata površina, dužine 899,38 m širine 45m. Obilježena je ukopanim, bijelo obojenim, betonskim kutnicima veličine 4x4m, širine 1m i bočnim betonskim ograničiteljima veličine 4x1m, kao i s oznakama smjera 14/32 koji se nalaze u osi USS u ravnini kutnih ograničitelja. Na stazi su označene pozicije izmještene sletne staze sa po dvije strelice od betona duljine 4m i širine 3m udaljene od praga USS 170m. Sa sjeverne strane USS nalazi se bočna rulna saza širine 16m a sa južne strane USS nalazi se veća ravna travnata površina, pogodna za rulanje i smještaj zrakoplova. Uz hangar se nalazi asfaltirana stajanka 60x40m sa vjetruljom na hangaru.
- Pravac USS-e: 140°-320° (14-32)
- Geografske koordinate referentnih točaka staze
a) izražena u WGS 84 sustavu (GPS koordinate):
ARP N = 45°23´10,˝704 E = 18°57´45˝,517 H = 88,11
PRAG - 14 N = 45°23´22, 246 E = 18°57´32˝,694 H = 88,35
PRAG - 32 N = 45°22´59″, 295 E = 18°57´58˝,159 H = 88,53
b) nadmorska visina ARP-a 88,11m
c) zona aerodroma je: R = 2,5 NM sa središtem u ARP
d) prepreke: nema prepreka koje zadiru u zaštitne ravnine aerodroma
Radio frekvencija 123,50
Operator:
Aeroklub "Borovo"
Rudolfa Perešina 6, 32000 Vukovar
Tel: +385 (0)32 422 555
Fax: +385 (0)32 422 555
e-mail: aeroklub.borovo@vk.htnet.hr
www.aeroborovo.com