Istraživanje u svrhu izrade doktorske disertacije na temu „PSIHOLOŠKI ČIMBENICI POVEZANI SA DOPINGOM U SPORTU“

2021-03-26

Proslavljeni trener gospodin Pero Kuterovac, magistar kineziologije i student na doktorskom studiju Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, trenutno provodi istraživanje u svrhu izrade doktorske disertacije na temu "PSIHOLOŠKI ČIMBENICI POVEZANI SA DOPINGOM U SPORTU". Istraživanje se provodi pod mentorstvom prof. dr. sc. Renate Barić na uzorku hrvatskih sportašica i sportaša, a odobreno je od strane Povjerenstva za znanstveni rad i etiku Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. 

Podaci iz dosadašnjih istraživanja na uzorcima sportaša izvan RH zabrinjavajući su i ukazuju na to da ovu temu treba shvatiti vrlo ozbiljno, te da bi trebalo usmjeriti znatne napore u prevenciju uzimanja dopinga kod sportaša. Psihološki faktori tu imaju izuzetno važnu ulogu.

Istraživanje koje se trenutno provodi na uzorku hrvatskih sportašica i sportaša prvo je takvo sveobuhvatno istraživanje u RH. Cilj ovog istraživanja je identificirati psihološke faktore koji su povezani sa stavovima prema dopingu i uzimanjem zabranjenih supstanci na uzorku hrvatskih sportašica i sportaša te ukazati na važnost i vrijednost psiholoških faktora u istraživanjima i intervencijama vezanim za doping. Također, rezultati ovog istraživanja omogućit će uvid u rasprostranjenost korištenja dopinga među hrvatskim sportašicama i sportašima i njihove stavove prema dopingu, te će poslužiti kao izvor informacija prilikom izrade smjernica za prevencijske programe.

Molimo sve članove klubova u članstvu Hrvatskog zrakoplovnog saveza da ispune upitnik, a u interesu hrvatskog sporta.

Link na upitnik : https://forms.gle/KXLY4ADJdXadWHP28 

Uvjeti za sudjelovanje u istraživanju:

1. sportašice i sportaši su aktivni natjecatelji koji se sportom kontinuirano bave najmanje zadnjih 5 godina

2. sportašice i sportaši su stariji od 18 godina

Napominjemo da je SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU DOBROVOLJNO I ANONIMNO! Upitnik se nalazi u formi google forms koja je kriptirana i potpuno sigurna od eventualnih zloupotreba, a podaci će se analizirati isključivo na grupnoj razini. Upitnik se može ispuniti na pametnim telefonima, računalu ili tabletu.