Letenje modelima zrakoplova u okviru nove Europske UAS Uredbe

2021-09-28

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo prosljeđuje dopis EASA-e vezan za najnovije EU Uredbe te pojašnjenje odredaba propisa.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo ne preuzima odgovornost za sadržaj teksta, a prijevod je napravljen iz usluge. Stoga je u hrvatskoj inačici priloženog teksta, ostavljen i engleski izvornik.

Važno je napomenuti da je ovo informativni tekst, predstavlja pojašnjenje odredaba propisa i nema zakonodavnu prirodu.

U nastavku dopis:

Dear colleagues
Poštovane kolege
With the support of EMFU and representatives of an Italian and Slovenian model clubs, EASA has developed the attached interview article which we are making available for publication in national magazines dedicated to model flying.
The text is the result of a good cooperation, where EASA has addressed the questions put freely by the model cubs which needed a direct and clear answer from EASA.
Uz podršku EMFU i predstavnika talijanskih i slovenskih modelarskih klubova, EASA je izradila priloženi članak (na kraju teksta) kojeg dajemo na raspolaganje za objavu u časopisima, brošurama, društvenim mrežama i slično, posvećenih modelarskom letenju.

Background
Pozadina

During the development of the UAS regulation, EASA had extensive exchanges with model clubs and associations. With the support of EMFU (https://emfu.eu/) and FAI (https://www.fai.org), provisions were included dedicated to model aircraft. We are conscious that not all model pilots in EU are fully aware of the possibilities given by the UAS regulation. There is the misunderstanding that their hobby is impaired by it.
Tijekom izrade UAS propisa, EASA je surađivala s modelarskim klubovima i udrugama. Uz podršku EMFU (https://emfu.eu) i FAI (https://www.fai.org), uključene su odredbe posvećene modelima zrakoplova. Svjesni smo da nisu svi piloti modela zrakoplova u potpunosti upoznati s mogućnostima danim UAS propisom. Postoji sumnja da bi njihov hobi mogao biti ugrožen tim propisom.
This article
Ovaj članak

We would like to deliver a positive message explaining the options provided by the UAS regulation to the model pilots and answering the most frequently asked question.
We are working on Spanish, German and French translations and have an Italian one already. If needed we can translate to other European languages. We are also working on a 2.5 mins summary video based on the article, which we hope to have ready by mid-October.
Željeli bismo proslijediti pozitivnu poruku kojom pojašnjavamo mogućnosti koje pilotima modela zrakoplova pruža UAS propis i odgovoriti na često postavljana pitanja. Radimo na španjolskom, njemačkom i francuskom prijevodu i imamo talijanski, a kao što vidite i hrvatski, spreman. Ako je potrebno, možemo prevesti članak na druge europske jezike. Također radimo na dvo i pol minutnom sažetom videu temeljenom na članku, za koji se nadamo da će biti spreman do polovice listopada.
Way ahead
Put naprijed

We would like you to channel the article to the specialised magazines in your country. The article is provided in good faith. However, we would kindly ask you to ensure the text is not altered, since it has been carefully prepared to address all the points in the clearest possible way.
If the magazine wish, they may of course augment the article with a second part focussing on nationally relevant questions and perspectives, for example on the issuance of the authorisation to clubs according to Article 16 or the definition of geographical zones according to Article 15. The article has been shared with the National Aviation Authorities and this element can be addressed with them. The EASA team can be contacted to provide support if needed.
Željeli bismo usmjeriti ovaj članak specijaliziranim časopisima u Vašoj zemlji. Članak je pisan u dobroj vjeri. Ipak, voljeli bismo da se tekst članka ne mijenja, jer je bio pažljivo pripreman kako bi sve stavke obradio na najjasniji način.
Ako časopis želi, članak se može nadopuniti drugim dijelom koji bi se fokusirao na pitanja iz nacionalnog okvira i pogleda, na primjer o ishođenju odobrenja klubovima u skladu s odredbama članka 16 Uredbe ili određivanja zemljopisnih područja u skladu s odredbama članka 15 Uredbe. Članak je podijeljen nacionalnim nadležnim tijelima i ovaj dio se može obraditi u suradnji s njima. EASA tim može biti kontaktiran za pružanje podrške ako je potrebno.